عقیم سازی VHP

  • VHP Sterilization

    عقیم سازی VHP

    سری ضد عفونی کننده پراکسید هیدروژن منتشر BDS-H از گاز پراکسید هیدروژن به عنوان ضد عفونی کننده و ضدعفونی کننده استفاده می کند. مناسب برای ضدعفونی گازها در فضاهای محدود ، سطوح لوله و تجهیزات.