کابینه ایمنی بیولوژیکی

  • BSC Series Ventilated Type (B2)

    سری BSC تهویه شده (B2)

    در آزمایشگاه های میکروبیولوژیک ، زیست پزشکی ، ایمنی زیستی و سایر آزمایشگاه ها برای حفاظت از ایمنی زیستی استفاده می شود. فن آوری پیشرفته تصفیه هوا و طراحی کابینت فشار منفی از نمونه های افراد و محیط زیست محافظت می کند. از انتشار ذرات مضر و ذرات معلق در هوا جلوگیری کنید.

  • BSC Series In-room Circulated Type (A2)

    نوع BSC در اتاق موجود در گردش (A2)

    در آزمایشگاه های میکروبیولوژیک ، زیست پزشکی ، ایمنی زیستی و سایر آزمایشگاه ها برای حفاظت از ایمنی زیستی استفاده می شود. فن آوری پیشرفته تصفیه هوا و طراحی کابینت فشار منفی از نمونه های افراد و محیط زیست محافظت می کند. از انتشار ذرات مضر و ذرات معلق در هوا جلوگیری کنید.