ماشین آلات زیست دارویی

  • BR Series Bio-reactor

    راکتورهای زیستی سری BR

    دامنه وسیعی از واکسن های داخلی انسان ، واکسن حیوانات ، مهندسی ژنتیک و آنتی بادی های مونوکلونال را ارائه می دهد. این می تواند محلول تجهیزات باکتریها ، مخمر و سلول سلولهای حیوانی را برای کل فرآیند از آزمایشگاه تا آزمایشگاه و تولید فراهم کند.